Forskningsprojekter

Udvalg af aktuelle forskningsprojekter i Differentierede og biofunktionelle fødevarer

Her finder du et udvalg af aktuelle forskningsprojekter. Flere af dem har offentligt tilgængelige hjemmesider, som du kan komme videre til her fra siden:

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Bæredygtig, effektiv transport af slagtekyllinger med nyt klimatiseret transportsystem

  Young, J. F.

  Slagtekyllinger transporteres fra primærproduktion til slagteri over ret lange afstande, Slagtekyllingerne udsættes under transporten for kulde, varme, mangel på luft osv. Projektets formål er at frembringe et optimalt system til at bringe slagtekyllinger fra primær produktion til slagtning under ideelle forhold mht. dyrevelfærd, kødkvalitet, ressource-udnyttelse, fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø og effektivitet.

  2015-01-012017-12-31

 2. COLARO: Production Proces for Nutraceuticals made of Pomace from Berry Juice

  Jensen, M.Vagiri, M. R.

  Projektet fokuserer på udvikling af nye avancerede og effektive højteknologiske metoder til udvinding af naturlige fødevarefarver fra frugt- og bær- presserester i forbindelse med juiceproduktion, som kan anvendes til fødevarefarveingredienser. AU FOOD vil undersøge, hvordan kvaliteten af presserestsidestrømme påvirkes af forskellige juice-processeringsmetoder og hvordan forskellige frugtarter og processering påvirker kvaliteten af udvundne produkter mht.

  2014-07-012018-06-30

 3. DAFRUS – Dansk frugt uden sprøjterester

  Bertelsen, M. G.Henriksen, M. B.Edelenbos, M.

  Kosmetiske krav og mange skadevoldere gør æbler til en af de mest sprøjtede kulturer, og derfor findes der ofte pesticidrester på frugterne. Restforekomsterne udgør ikke noget sundhedsmæssigt problem, men deres tilstedeværelse er genstand for hyppig negativ presseomtale, og fra politisk side presses der på for at reducere pesticidforbruget.

  2014-01-012018-12-31

 4. Effekten af naturlige glycosidaser i mælk på tab af mælkens oligosakkerider under processering

  Poulsen, N. A.Sundekilde, U. K.Larsen, L. B.Nielsen, S. D.Sunds, A. V.

  På trods af en meget lav koncentration af oligosakkarider i mælk kan disse blive isoleret og opkoncentreret gennem en række ultrafiltreringstrin. Oligosakkarider fra komælk har dermed et enormt økonomisk potentiale i forhold til især modermælkserstatninger. Fra mælk til det endelige isolat kan der dog ske et betydeligt tab af mælkens oligosakkarider.

  2017-04-012019-03-31

 5. Grøn Stevia – økologisk sødemiddel til fødevareprodukter

  Grevsen, K.Sørensen, J. N.Henriksen, M. B.Byrne, D. V. ,

  Projektets mål er at udvikle et dansk økologisk stevia-produkt, dvs. et nul-kalorie naturligt sødemiddel til økologiske fødevareprodukter. Stevia-planter og udtræk heraf, der søder 300 gange mere end sukker, er i øjeblikket ikke godkendt som fødevare i EU, men det forventes indenfor relativ kort tid at blive godkendt, enten som almindelig fødevare eller som 'novel food'.

  2013-09-012017-08-31

 6. Mindre metanudslip med oregano i foderet til malkekøer

  Lund, P.Hellwing, A. L. F.Jakobsen, T. N.Weisbjerg, M. R. ,

  Oregano er et naturlægemiddel som har en anti-mikrobiel effekt. Dosis-responsforsøg med fistulerede malkekøer i K33, hvor der tildeles forskellige niveauer af dansk dyrket oregano i foderet, og der måles emission af metan i metankamrene. Finansiering: Mælkeafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden.

  2015-01-012018-12-31

 7. Multicomponent antibaterial feed additive for weaning piglets against intestinal diseases (MAFFRA)

  Jensen, M.Canibe, N.Grevsen, K.Engberg, R. G.Højberg, O.Lauridsen, C.Elgaard, T.Williams, J.

  Planter med en dokumenteret virkning mod bakterier kan måske fremover bruges til forebyggelse eller behandling af diarre hos smågrise i økologiske svinebesætninger. Mave-tarminfektioner hos grise reducerer dyrenes velfærd og øger dødeligheden og er et alvorligt problem både i økologiske og konventionelle besætninger. Der anvendes store mængder af antibiotika, zink og kobber til behandling og forebyggelse.

  2016-01-012017-12-31

 8. Nedsat metan fra malkekøer fodret med økologisk dyrket oregano

  Lund, P.Grevsen, K.Olijhoek, D.Hellwing, A. L. F.Weisbjerg, M. R.Højberg, O.

  Målet er at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 %. Metan er en drivhusgas, der virker 25 gange stærkere end kuldioxid. Metan fra kvæg udgør en betydelig del (40 %) af dansk landbrugs produktion af drivhusgasser. For økologisk produktion er der kun få tilgængelige midler til metanreduktion.

  2016-01-012019-12-31

 9. Optimering af brugen af restprodukter fra planter

  Grevsen, K.

  Partnerskabet ønsker at skabe en stærk værdikæde for udnyttelse af restprodukter inden for den biobaserede økonomi i Danmark. Plantemateriale til udvinding af plantestoffer importeres ofte til trods for at flere af plantestofferne kan findes i restprodukter eller i planter, som allerede produceres, eller kan produceres, i Danmark. Partnerskabets vision er at styrke virksomheder i den biobaserede økonomi.

  2015-03-012017-03-01

 10. Optimering af rugning, kyllingers vækst, gangadfærd og kønsdifferentiering

  Oksbjerg, N.

  Det overordnede formål er at undersøge hvordan kyllingers gangadfærd, brudstyrke af tibia og produktionsegenskaber, påvirkes af tidlig (ED3-ED7, 36,5; 37,5; og 38,6 oC) temperatur manipulation. • Arbejdspakke 1 har til formål, at optimere temperaturprofiler i forsøgsrugemaskiner med æg i for at kunne opnå en så ensartet temperatur i kabinettet som muligt • Arbejdspakke 2 har til formål at styrke resultaterne opnået i tidligere forsøg på effekten af tidlig temperatur manipulation under rugning.

  2017-01-012017-12-31

 11. Probiotiske bakteriers evne til at omsætte komplekse kulhydrater fra mælk

  Jakobsen, L. M. A.Bertram, H. C. S.Sundekilde, U. K.

  Mejeriprodukter indeholder både kulhydrater og bakterier, som siges at have gavnlige sundhedsfremmende effekter (hhv. prebiotika og probiotika). Til trods for et stigende forbrug, er de molekylære detaljer i indvirkningen af pre- og probiotika på tarmfloraen og den menneskelige organisme, mangelfulde.

  2016-05-012019-04-30

 12. PROTECFRUIT beskyttet produktion af økologisk dyrket æble og pære

  Petersen, K. K.Henriksen, M. B.Bertelsen, M. G.Kjær, K. H.Edelenbos, M.

  Projektets formål er at bidrage med ny teknologi, øget udbytte og areal i den økologiske frugtavl, reducere spild og minimere pesticidbelastning samt øge tilgængelighed af økologisk æbler og pærer produceret under større hensyntagen til de økologiske principper. Udbyttet i økologisk æble og pære er mindre end 33 % af udbyttet i en konventionel produktion pga. mindre frugter, svampesygdomme og skadedyr på trods af, at ’naturlige’ pesticider anvendes hyppigt.

  2014-01-012018-06-30

 13. Smagen af godt oksekød

  Therkildsen, M.

  Projektet har til formål at identificere unikke smagsmæssige/sensoriske egenskaber ved oksekød, som kan styrke konkurrenceevnen for oksekød i Danmark. Der er et stigende fokus på differentiering af oksekød med baggrund i smag, opdrætsmetoder, fodring og dyrevelfærd. Dette fokus kommer i kølvandet på den negative omtale som oksekød har fået omkring klimapåvirkning og sundheds-/ernæringsmæssige udfordringer.

  2017-01-012018-12-31

 14. SOBcows - Specialiserede økologiske avlsmål og avlsprogrammer for malkekvæg

  Kargo, M.Sørensen, A. C.Buitenhuis, A. J.Larsen, L. B.Poulsen, N. A. , Hjortø, L.

  Projektets overordnede formål er at øge omfanget og rentabiliteten af den økologiske mælkeproduktion ved: 1) At tilpasse avlsmaterialet og produktionsdyrene til de økologiske produktionsformer. Den nye viden fra genomisk selektion udnyttes her til at etablere økologiske avlslinier på basis af de eksisterende danske malkeracer.

  2014-10-012018-09-30

 15. Udvikling af træbryst over tid

  Young, J. F.

  Årsagen til træbryst er uvis, og både genetiske og miljømæssige faktorer har været nævnt i litteraturen. Under danske produktionsforhold er der registreret en begyndende udvikling af træbryst allerede ved dag 21 i slagtekyllingeproduktionen dvs. 10-14 dage inden slagt. Formålet med dette projekt er at følge udviklingen af træbryst over tid fra kyllingerne er små til slagtetidspunkt og herved finde biomarkører som på et tidligt stadie kan indikere om træbryst er under udvikling.

  2017-01-012018-12-31

Nyligt afsluttede forskningsprojekter i Differentierede og biofunktionelle fødevarer

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Bønner og parkinsonsyge

  Petersen, K. K.

  Genetisk screening indenfor Mucuna slægten for højt indhold ad L-DOPA, co-enzym Q-10, NADH og andre neurobeskyttende forbindelser. Finansiering: Velux Fonden. Samarbejdspartnere: Institut for Medicinsk Biologi og Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet. .

  2009-01-012013-01-01

 2. Climafruit – solbær, ribs, hindbær, stikkelsbær

  ,

  Klimaændringer kan få en meget stor indflydelse på udbytte og kvalitet af bær. I projektet undersøges sorters vækst, udbytte og kvalitet under forskellige klimaforhold både som mark og containerproduktion og under beskyttede forhold i tunnel for solbær, ribs, hindhær og stikkelsbær. I en del af projektet arbejdes med de fysiologiske aspekter af tørke i solbær, herunder sortsforskelle.

  2009-10-012013-09-30

 3. Dynamisk CA lagring af frugt

  ,

  Formålet med projektet er at sikre den bedste frugtkvalitet og mindst mulig frasortering under lagring af frugt ved at benytte dynamisk kontrolleret atmosfære (DCA) til æbler og kontrolleret atmosfære (CA) til jordbær. Finansiering: Innovationsloven (NaturErhvervsstyrelsen); Plan Danmark. Samarbejdspartnere: Virksomheder; Landwirtschaftskammer Niedersachen, Jork (Tyskland). .

  2009-03-012013-08-31

 4. Dyrkningsstrategier for småplanter

  Petersen, K. K.

  Projektet formål er at øge danske prydplanteproducenters konkurrenceevne ved at muliggøre en mere fleksibel produktion og ved udlicitering af dele af produktionen. Dette søges opnået ved at udvikle og beskrive dyrkningsmæssige strategier der sikrer, at småplanter og halvfabrikata af prydplanter kan klare kølelagring og lange transporttider på 4 til 5 uger uden skader. Fastlægge betydningen af sortsvalg for lager og transport uden skader.

  2013-07-012013-12-31

 5. Effekt af høj fugtighed på regulering af spalteåbninger

  Ottosen, C.

  Formålet med projektet er i forbindelse med et ph.d.-projekt at undersøge effekter af høj luftfugtighed for forskellige sorter af roser for på sigt at udvikle bedre klimastyringsstrategier for at reducere problemer med fugtighed. Finansiering: Aarhus Universitet. Samarbejdspartnere: Privat erhvervspartner. .

  2012-01-012013-05-31

 6. EPPN Pnenotyping

  Ottosen, C.

  EPPN konsortiet har identificeret vigtige behov relateret til udvikling af metoder til bestemmelse af planter fænotype. Fælles forskningsaktiviteter i konsortiet vil føre en udvikling og tilpasning af nye sensorer, metoder og assays til anvendelse i anlæg fænotypebestemmelse med foranking i fælles it-standarder som tillader sammenligning af forskellige typer udstyr og mål.

  2012-02-012015-12-31

 7. Fremtidssikret intelligent vandoptimering i økologi

  ,

  I projektet undersøges effekten og timingen i brug af drypvanding på udbytte og kvalitet i solbær og ribs, samt potentialet i brug af dækkultur i kørebanen til regulering af vandtilgængeligheden for solbærbuske. Finansiering: Innovationsloven (NaturErhvervsstyrelsen). Samarbejdspartnere: Privat samarbejdspartner. .

  2010-01-012013-12-31

 8. GreenGrowing

  Ottosen, C.

  GreenGrowing vil styrke innovationskraften og konkurrenceevnen i væksthusindustrien, hvilket vil føre til en reduktion i CO2-udledningen. Væksthusgartnere i Nordsø-regionen producerer fødevarer og prydplanter og har en omsætning på mere end 10 milliarder euro. Ved at bruge IKT og udveksle konkrete forskningsresultater mellem partnerne i projektet, vil vi sikre mulighed for besparelser og en bæredygtig produktion.

  2011-05-012015-07-31

 9. Hvede med tilpasning til klimaændringer

  Ottosen, C.

  Projektet fokuserer på vinterhvede, der er en af de vigtigste afgrøder i Nordeuropa. Foruden højtydende lokaladapterede sorter eksisterer for hvede globalt en mængde sorter tilpasset varme og tørre klimaer samt nye syntetiske linjer, som kombinerer gener fra hvedens forfædre. Målet er at skabe et grundlag for bedre anvendelse af fysiologiske og bioteknologiske metoder i hvede i mødet med fremtidens mere varierende klima.

  2010-07-012013-06-30

 10. ITGrows

  Ottosen, C.

  Projektets mål er at binde alle de nyeste teknologier i erhvervet sammen i ét system, der omfatter information og viden om de væsentlige forhold i en gartneriproduktion, lige fra økonomi og produktion over vækstforhold til energiforbrug og klimabelastning. Erfaringerne fra flere års forskning viser, at der kan opnås energibesparelser på mere end 30 % i gartnerier ved brug af intelligent styring.

  2010-10-012013-06-01

 11. På vej mod klimatolerante proteinafgrøder

  Ottosen, C.Hyldgaard, B.

  Ide: •At udvikle metoder til at screene potentielle protein- og kulhydratafgrøder for klimatolerance med fænotyping. •At skabe grundlag for forædling af nye danske afgrøder med kendskab til lovende klimafaste genotyper Baggrund Landbrugets planteproduktion er central for at løse de nuværende økonomiske, økologiske og samfundsmæssige udfordringer.

  2014-10-012015-12-31