Forskningsprojekter

Udvalg af aktuelle forskningsprojekter i Planter, fødevarer og klima

Her finder du et udvalg af aktuelle forskningsprojekter. Flere af dem har offentligt tilgængelige hjemmesider, som du kan komme videre til her fra siden:

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Energibesparende LED lamper til effektivisering af kartoffelforædling

  Kjær, K. H.

  Formålet er at undersøge potentialet i at bruge LED lamper som energieffektiv lyskilde i kartoffelforædling. Projektet sætter fokus på farvesammensætningers effekt på forskellige karaktertræk. Resultaterne i projektet vil blive offentliggjort ved et Åbent hus arrangement i efteråret 2017, samt i populærvidenskabelige artikler og rapport gjort offentligt tilgængeligt på denne hjemmeside i slutningen af 2017. Finansiering: Kartoffelafgiftsfonden Samarbejdspartnere: DANESPO A/S .

  2017-03-102017-12-31

 2. Fra affaldstang til plante biostimulant

  Kjær, K. H.Jørgensen, T. H.Rasmussen, M. B.Boderskov, T.Bruhn, A.Glasius, M.

  Tangekstrakt har vist sig at have lovende effekter som plante biostimulant og til vækstforbedring i kommerciel planteproduktion. Tangekstraktet styrker planternes forsvar overfor patogener og forbedrer planternes vækst og robusthed. Resultater i litteraturen er dog ikke overbevisende da de overvejende er basseret på kommercielle produkter, og der mangler også viden om hvordan de bioaktive stoffer i ekstrakterne påvirker planterne.

  2017-05-012018-12-31

 3. Gødevanding – En udfordring i produktionen af økologiske fødevarer

  Petersen, K. K.Sørensen, J. N.Kristensen, H. L.

  Projektets overordnede formål er at øge produktiviteten, mindske spildet og øge konkurrenceevnen i produktionen af økologiske fødevarer for at imødekomme en øget national og international efterspørgsel på økologisk frugt og grønsager. Identifikation og udvikling af flydende organiske gødninger vil gøre det muligt at opnå højere udbytter, fordi planternes gødningsbehov mere præcist tilgodeses, samtidig med at man opnår en bedre ressourceudnyttelse og undgår ophobning og udvaskning.

  2013-10-012017-09-30

 4. Intelligent lys – LED teknik til styring af plantereaktioner

  Ottosen, C.Hyldgaard, B.

  Målet med projektet er at udvide brugen af LED lamper til at opnå en betydelig energibesparelse og højere produktivitet med brug af en intelligent styring af lysets farvesammensætning skabe mulighed for at ændre planternes indholdsstofsammensætning, kompakthed eller blomsternes farveintensitet.

  2016-09-012019-03-31

 5. MinimalSpild - Mindre blomsterspild fra gartneri til forbruger

  Petersen, K. K.Edelenbos, M.Luca, A.

  Formålene med projektet er at begrænse det nuværende spild i prydplanters værdikæde fra producent til forbruger, og at kunne dokumentere og garantere at danske prydplanters høje kvalitet bevares fra producenten og helt frem til modtageren. Disse tiltag forventes at betyde et reduceret ressourceinput per solgt enhed og en øget interesse for danske prydplanter både på de nuværende markeder, men også på nye markeder hvortil transporttiden er længere og mere krævende.

  2014-01-012017-12-31

 6. MODCARBOSTRESS: Bedre viden om CO2 reaktioner og stress skal forbedre klimamodeller

  Ottosen, C.Hyldgaard, B.Mendanha, T.

  De globale klimaændringer øger behovet for en mere præcis beskrivelse af konsekvenser for afgrøder. Et af problemerne er, at vi forventer at se mere udsving i nedbør og varme, men CO2 koncentrationen er konstant stigende.

  2015-01-012017-12-31

 7. PROTECFRUIT beskyttet produktion af økologisk dyrket æble og pære

  Petersen, K. K.Henriksen, M. B.Bertelsen, M. G.Kjær, K. H.Edelenbos, M.

  Projektets formål er at bidrage med ny teknologi, øget udbytte og areal i den økologiske frugtavl, reducere spild og minimere pesticidbelastning samt øge tilgængelighed af økologisk æbler og pærer produceret under større hensyntagen til de økologiske principper. Udbyttet i økologisk æble og pære er mindre end 33 % af udbyttet i en konventionel produktion pga. mindre frugter, svampesygdomme og skadedyr på trods af, at ’naturlige’ pesticider anvendes hyppigt.

  2014-01-012018-06-30

 8. Redhum - Reduktion af energiforbrug ved optimeret fugtstyring i væksthuse

  Ottosen, C.Gebraegziabher, H. G.Hyldgaard, B.

  De fleste væksthusgartnerier bruger mellem 25-35% af deres årlige energiforbrug til affugtning for at forebygge kvalitetstab ved svampeangreb. Fugtigheden opstår pga. planternes transpiration, der tilfører vand til luften. Transpirationen er en funktion af temperatur, luftfugtighed og lys. I praksis betyder, at der ofte sent på eftermiddag/nat nås et kritisk højt fugtighedsniveau, som i dag automatisk udløser en energikrævende klimaregulering.

  2014-07-012017-06-30

 9. Vinterklimaændringers effect på solbær

  Pagter, M.Kjær, K. H. ,

  Klimatiske forandringer medfører stigende temperaturer. De seneste 20 år har der været forsket intensivt i konsekvenserne af temperaturændringer i vækstsæsonen for produktionen af vegetabilske fødevarer og planter. Derimod ved vi ikke ret meget om, hvad vinterklimaændringer betyder for flerårige afgrøder. I frugtafgrøder kan stigende temperaturer medføre ændringer i vinter fænologiske tilpasninger, som er afgørende for planternes overlevelse og produktivitet.

  2013-09-012017-01-31

Nyligt afsluttede forskningsprojekter i Planter, fødevarer og klima

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Bønner og parkinsonsyge

  Petersen, K. K.

  Genetisk screening indenfor Mucuna slægten for højt indhold ad L-DOPA, co-enzym Q-10, NADH og andre neurobeskyttende forbindelser. Finansiering: Velux Fonden. Samarbejdspartnere: Institut for Medicinsk Biologi og Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet. .

  2009-01-012013-01-01

 2. Climafruit – solbær, ribs, hindbær, stikkelsbær

  ,

  Klimaændringer kan få en meget stor indflydelse på udbytte og kvalitet af bær. I projektet undersøges sorters vækst, udbytte og kvalitet under forskellige klimaforhold både som mark og containerproduktion og under beskyttede forhold i tunnel for solbær, ribs, hindhær og stikkelsbær. I en del af projektet arbejdes med de fysiologiske aspekter af tørke i solbær, herunder sortsforskelle.

  2009-10-012013-09-30

 3. Dynamisk CA lagring af frugt

  ,

  Formålet med projektet er at sikre den bedste frugtkvalitet og mindst mulig frasortering under lagring af frugt ved at benytte dynamisk kontrolleret atmosfære (DCA) til æbler og kontrolleret atmosfære (CA) til jordbær. Finansiering: Innovationsloven (NaturErhvervsstyrelsen); Plan Danmark. Samarbejdspartnere: Virksomheder; Landwirtschaftskammer Niedersachen, Jork (Tyskland). .

  2009-03-012013-08-31

 4. Dyrkningsstrategier for småplanter

  Petersen, K. K.

  Projektet formål er at øge danske prydplanteproducenters konkurrenceevne ved at muliggøre en mere fleksibel produktion og ved udlicitering af dele af produktionen. Dette søges opnået ved at udvikle og beskrive dyrkningsmæssige strategier der sikrer, at småplanter og halvfabrikata af prydplanter kan klare kølelagring og lange transporttider på 4 til 5 uger uden skader. Fastlægge betydningen af sortsvalg for lager og transport uden skader.

  2013-07-012013-12-31

 5. Effekt af høj fugtighed på regulering af spalteåbninger

  Ottosen, C.

  Formålet med projektet er i forbindelse med et ph.d.-projekt at undersøge effekter af høj luftfugtighed for forskellige sorter af roser for på sigt at udvikle bedre klimastyringsstrategier for at reducere problemer med fugtighed. Finansiering: Aarhus Universitet. Samarbejdspartnere: Privat erhvervspartner. .

  2012-01-012013-05-31

 6. EPPN Pnenotyping

  Ottosen, C.

  EPPN konsortiet har identificeret vigtige behov relateret til udvikling af metoder til bestemmelse af planter fænotype. Fælles forskningsaktiviteter i konsortiet vil føre en udvikling og tilpasning af nye sensorer, metoder og assays til anvendelse i anlæg fænotypebestemmelse med foranking i fælles it-standarder som tillader sammenligning af forskellige typer udstyr og mål.

  2012-02-012015-12-31

 7. Fremtidssikret intelligent vandoptimering i økologi

  ,

  I projektet undersøges effekten og timingen i brug af drypvanding på udbytte og kvalitet i solbær og ribs, samt potentialet i brug af dækkultur i kørebanen til regulering af vandtilgængeligheden for solbærbuske. Finansiering: Innovationsloven (NaturErhvervsstyrelsen). Samarbejdspartnere: Privat samarbejdspartner. .

  2010-01-012013-12-31

 8. GreenGrowing

  Ottosen, C.

  GreenGrowing vil styrke innovationskraften og konkurrenceevnen i væksthusindustrien, hvilket vil føre til en reduktion i CO2-udledningen. Væksthusgartnere i Nordsø-regionen producerer fødevarer og prydplanter og har en omsætning på mere end 10 milliarder euro. Ved at bruge IKT og udveksle konkrete forskningsresultater mellem partnerne i projektet, vil vi sikre mulighed for besparelser og en bæredygtig produktion.

  2011-05-012015-07-31

 9. Hvede med tilpasning til klimaændringer

  Ottosen, C.

  Projektet fokuserer på vinterhvede, der er en af de vigtigste afgrøder i Nordeuropa. Foruden højtydende lokaladapterede sorter eksisterer for hvede globalt en mængde sorter tilpasset varme og tørre klimaer samt nye syntetiske linjer, som kombinerer gener fra hvedens forfædre. Målet er at skabe et grundlag for bedre anvendelse af fysiologiske og bioteknologiske metoder i hvede i mødet med fremtidens mere varierende klima.

  2010-07-012013-06-30

 10. ITGrows

  Ottosen, C.

  Projektets mål er at binde alle de nyeste teknologier i erhvervet sammen i ét system, der omfatter information og viden om de væsentlige forhold i en gartneriproduktion, lige fra økonomi og produktion over vækstforhold til energiforbrug og klimabelastning. Erfaringerne fra flere års forskning viser, at der kan opnås energibesparelser på mere end 30 % i gartnerier ved brug af intelligent styring.

  2010-10-012013-06-01

 11. På vej mod klimatolerante proteinafgrøder

  Ottosen, C.Hyldgaard, B.

  Ide: •At udvikle metoder til at screene potentielle protein- og kulhydratafgrøder for klimatolerance med fænotyping. •At skabe grundlag for forædling af nye danske afgrøder med kendskab til lovende klimafaste genotyper Baggrund Landbrugets planteproduktion er central for at løse de nuværende økonomiske, økologiske og samfundsmæssige udfordringer.

  2014-10-012015-12-31