Forskningsprojekter

Udvalg af aktuelle forskningsprojekter i Planter, fødevarer og bæredygtighed

Her finder du et udvalg af aktuelle forskningsprojekter. Flere af dem har offentligt tilgængelige hjemmesider, som du kan komme videre til her fra siden:

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Bitter-Sund - Flere sunde og bitre grønsager til foodservice sektoren og forbrugeren

  Kristensen, H. L.Kidmose, U.

  Forskningsprojektet MAXVEG har vist, at et stort indtag af kål og rodfrugter er et effektivt middel til at mindske type II diabetes symptomer. Effekten er størst, hvis grøntsagerne har et højt indhold af stærke og bitre smagsstoffer. Kål og rodfrugter danner fundamentet i den økologiske køkkenomlægning og et nyt sortiment af grønsager med ny smag og højt indhold af sundhedsgavnlige stoffer vil have positiv effekt på omlægning til økologi i køkkener.

  2016-01-012019-06-30

 2. Colzácoli – en ny grønsag på vej

  Grønbæk, M.

  Hvidblomstret raps med et lavt indhold af bitterstoffer kan bruges direkte som bladgrøntsag, men også forædles videre til forskellige andre grøntsagstyper. Projektet har til formål at færdigudvikle en sådan ny grøntsag, ”colzácoli” en slags rapsbroccoli, som i sig selv er sund, og som indeholder glucosinolater, der har en vis forebyggende virkning mod forskellige sygdomme. Finansiering: Future Food Innovation. Partnere: Knold & Top ApS., Seedcom A/S, Smagens Univers og Yding Grønt A/S..

  2017-03-202018-12-31

 3. DAFRUS – Dansk frugt uden sprøjterester

  Bertelsen, M. G.Henriksen, M. B.Edelenbos, M.

  Kosmetiske krav og mange skadevoldere gør æbler til en af de mest sprøjtede kulturer, og derfor findes der ofte pesticidrester på frugterne. Restforekomsterne udgør ikke noget sundhedsmæssigt problem, men deres tilstedeværelse er genstand for hyppig negativ presseomtale, og fra politisk side presses der på for at reducere pesticidforbruget.

  2014-01-012018-12-31

 4. DoubleCrop - Increased production by double cropping, plant-based fertilizers and reduced tillage

  Kristensen, H. L.Visser, R. d.Knudsen, P. B.Skytte Jensen, L.Nielsen, N. C.Ottesen, B. G.Sørensen, J. N.

  Efterspørgslen efter troværdige økologiske grønsager og kartofler stiger fortsat, men kan ikke opfyldes med de dyrkningsmetoder der bruges i dag. God jordkvalitet er helt afgørende for en intensiv og omkostningseffektiv produktion af højværdiafgrøder, men økologisk dyregødning er en begrænset ressource, som kun kan opfylde en lille del af gødningsbehovet. Det nuværende alternativ er konventionel gødning, der skader økologiske produkters troværdighed.

  2017-01-012020-12-31

 5. Eksportkvalitet af spiseløg

  Sørensen, J. N.

  En barriere for en øget eksport er, at danske producenter hver især er for små til at kunne levere partier af løg i den nødvendige mængde. En løsning kunne være at poole flere partier til en større mængde, men så er problemet at forskellige partier er for uensartede med hensyn til størrelsesfordeling og kvalitet.

  2017-09-012020-12-31

 6. Grøn Stevia – økologisk sødemiddel til fødevareprodukter

  Grevsen, K.Sørensen, J. N.Henriksen, M. B.Byrne, D. V. ,

  Projektets mål er at udvikle et dansk økologisk stevia-produkt, dvs. et nul-kalorie naturligt sødemiddel til økologiske fødevareprodukter. Stevia-planter og udtræk heraf, der søder 300 gange mere end sukker, er i øjeblikket ikke godkendt som fødevare i EU, men det forventes indenfor relativ kort tid at blive godkendt, enten som almindelig fødevare eller som 'novel food'.

  2013-09-012018-05-31

 7. MOVE - Marketing af økologisk VintagE plante materiale

  Kristensen, H. L.

  De senere år er interessen for at bevare og anvende ældre tiders sorter og landracer steget markant i Danmark og projekter omhandlende robusthed af de dyrkede sorter, sundhedsaspekter og historie er blevet iværksat. Sideløbende med disse projekter, har der været et stigende fokus på at gøre udsæd af disse sorter og landracer kommercielt tilgængeligt for både professionelle økologiske grøntsagsavlere og hobbymarkedet.

  2016-01-012018-12-31

 8. Nye smagfulde og sunde produkter af bladgrønt fra hvidblomstret raps (Brassica napus)

  Grønbæk, M.Kristensen, H. L.Kidmose, U.

  Brassica-slægten, der inkluderer alle kåltyper, er karakteriseret ved at have et højt indhold af sundhedsgavnlige plantestoffer. Mere specifikt stofgruppen glukosinolater, der menes at have en hæmmende effekt på bl.a. bryst- og prostatakræft. Disse glukosinolater findes også i de hvidblomstrede raps (Brassica napus) som virksomheden Knold & Top ApS har forædlet. Sorterne er i første omgang udviklet med henblik på en mere miljøvenlig produktion af frø til olieudvinding.

  2015-02-012019-01-31

 9. PROTECFRUIT beskyttet produktion af økologisk dyrket æble og pære

  Petersen, K. K.Henriksen, M. B.Bertelsen, M. G.Edelenbos, M.Hyldgaard, B.

  Projektets formål er at bidrage med ny teknologi, øget udbytte og areal i den økologiske frugtavl, reducere spild og minimere pesticidbelastning samt øge tilgængelighed af økologisk æbler og pærer produceret under større hensyntagen til de økologiske principper. Udbyttet i økologisk æble og pære er mindre end 33 % af udbyttet i en konventionel produktion pga. mindre frugter, svampesygdomme og skadedyr på trods af, at ’naturlige’ pesticider anvendes hyppigt.

  2014-01-012018-06-30

 10. Skalkvalitet af spiseløg

  Sørensen, J. N.

  I visse partier af spiseløg kasseres ofte 10-20 % alene på grund af løg med revnede løgskaller eller manglende skaller. Disse defekter påvirkes bl.a. dyrkningsforholdene. Jordens indhold af mikronæringsstoffer angives at have indflydelse på både løgskallernes tykkelse og hårdhed samt på antallet af løgskaller hvilket er afgørende for revnetendensen.

  2017-01-012018-12-31

 11. SoilVeg – Forbedring af jordens frugtbarhed og ressource forbrug i økologiske dyrkningssystemer for grønsager gennem brug af agro-økologiske hjælpeafgrøder

  Kristensen, H. L.Hefner, M.

  SoilVeg er et inovativt europæisk project med 9 EU landes deltagelse og 14 partnere. Agroøkologiske hjælpeafgrøder introduceres i agroøkosystemer for at forbedre de økologiske funktioner og øge jordens frugtbarhed, bekæmpe ukrudt, sygdomme og skadegørere over tid og rum. Hvis hjælpeafgrøderne dyrkes rigtigt kan de bidrage til at nedsætte kvælstofudvaskning og øge jordens kulstoflager, samt energiforbruget i produktionen.

  2015-03-012018-06-01

 12. Sprayless – Bekæmpelse af gråskimmelsvamp i jordbær ved ikke-kemiske metoder og derved reducere spild

  Bertelsen, M. G.Petersen, K. K.Weber, R. W.Henriksen, M. B.

  Gråskimmelsvamp er den hyppigst forekommende og ødelæggende sygdom hos de danske jordbærproducenter. Det fører til rådne bær både under dyrkningen på marken, i frugt- og grøntafdelingerne i supermarkederne og derhjemme hos forbrugerne. Mange bær må kasseres, og derved en dårlig forretning for producenterne.

  2017-08-012021-07-31

 13. SureVeg – Samdyrkning og recirkulering af affald i biodivers, ressourceeffektiv og intensiv grønsagsproduktion

  Kristensen, H. L.

  Efterspørgslen efter økologiske grønsager stiger hurtigt men kan ikke opfyldes med de nuværende metoder. Der er for lidt fokus på biodiversitet og jordens frugtbarhed, og det går ud over økologiske produkters troværdighed overfor forbrugerne. Der er behov for nye agronomiske metoder.

  2018-03-012021-02-28

 14. Økologisk dyrkning af peberrod fra den danske klonsamling

  Jacobsen, L. H.

  I april 2017 iværksættes et projekt omhandlende økologisk dyrkning af peberrod. Formålet med projektet er at skabe grundlaget for en dansk miljømæssig bæredygtig økologisk produktion af peberrod. .

  2017-01-012018-12-31

Nyligt afsluttede forskningsprojekter i Planter, fødevarer og bæredygtighed

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. 1-MCP for pærer og æbler

  Bertelsen, M. G.

  Formålet med projektet er at undersøge, om SmartFreshSM kan bruges til at bevare fasthed og holdbarhed af en række lokale kernefrugtsorter (Clara Frijs, Rød Gråsten og Rød Aroma), som er kendetegnede ved god smag og spisekvalitet, men hvor holdbarheden, især fastheden, hurtigt forringes når frugterne opbevares ved stuetemperatur.

  2009-03-012013-08-31

 2. Bor og skalkvalitet i spiseløg

  Sørensen, J. N.

  I visse partier af spiseløg kasseres ofte 10-20 % alene på grund af løg med revnede løgskaller eller manglende skaller. Disse defekter påvirkes bl.a. dyrkningsforholdene. Jordens indhold af bor og kalk angives at have stor indflydelse på både løgskallernes tykkelse og hårdhed samt på antallet af løgskaller hvilket er afgørende for revnetendensen.

  2016-01-012017-12-31

 3. Champignons positive effekter på sundhed og forebyggelse af sygdomme

  Kristensen, H. L.

  Dette projekt er en fortsat udbygning af de tidligere projekter inden for champignon-området. Formålet med projektet er dels at fortsætte arbejdet med at indsamle og videreformidle omkring champignons positive egenskaber som fødevare i forhold til sundhed og forebyggelse af en række sygdomme og livsstilsproblemer. Der fokuseres dette år specielt på viden omkring champignons muligheder i forhold til at erstatte salt i maden. Ligeledes arbejdes der videre med umami-effekten – den 5.

  2013-01-012013-12-31

 4. Champignons positive effekter på sundhed og forebyggelse af sygdomme

  Kristensen, H. L.

  Dette projekt er en fortsat udbygning af de tidligere projekter inden for champignon-området. Formålet med projektet er dels at fortsætte arbejdet med at indsamle og videreformidle omkring champignons positive egenskaber som fødevare i forhold til sundhed og forebyggelse af en række sygdomme og livsstilsproblemer. Der fokuseres dette år specielt på viden omkring champignons muligheder i forhold til at erstatte salt i maden. Ligeledes arbejdes der videre med umami-effekten – den 5.

  2014-01-012014-12-31

 5. DANBÆR - bæredygtig produktion af danske bær og udvikling af højværdiprodukter

  Petersen, K. K.Jensen, M.Henriksen, M. B.Sørensen, J. N.

  Kort beskrivelse: Nye dyrkningsmetoder skal gøre den danske bærproduktion konkurrencedygtig. I Danmark har vi stolte traditioner for bæravl, men konkurrencen fra Europa er i dag hårdere end nogensinde. Projektets overordnede formål er at øge den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed i produktionen af danske bær til forarbejdning således at forbrugerne også fremover har mulighed for at vælge såvel traditionelle som nye højværdi-bærprodukter baseret på danske bær.

  2013-10-012017-09-30

 6. Fremtidens økologiske sorter af hovedkål

  Sørensen, J. N.

  Formålet er at udvikle og afprøve en model for økologisk sortsafprøvning af grønsager hvor der bl.a. ses på parametre som skadevoldere samt sorternes evne til at optage næringsstoffer. I forskellige typer af hovedkål sammenlignes en række sorter med hensyn til deres følsomhed over for angreb af betydende sygdomme og skadedyr, samt konkurrence med ukrudt, og deres evne til at udnytte jordens indhold af næringsstoffer. Hver sort dyrkes ved to niveauer af tilført gødning.

  2013-07-012016-12-31

 7. Fremtidens økologiske sorter af løg og gulerødder

  Sørensen, J. N.

  Formålet er at udvikle og afprøve en model for økologisk sortsafprøvning af grønsager hvor der bl.a. ses på parametre som ukrudtskonkurrence og skadevoldere samt sorternes evne til at optage næringsstoffer. I hver af de to arter af grønsager sammenlignes en række sorter med hensyn til deres følsomhed over for angreb af betydende sygdomme og skadedyr, samt konkurrence med ukrudt, og deres evne til at udnytte jordens indhold af næringsstoffer. Hver sort dyrkes ved to niveauer af tilført gødning.

  2012-04-012015-07-31

 8. FruitGrowth

  Bertelsen, M. G.Henriksen, M. B.

  Formålet med projektet er at øge den danske produktion af højkvalitets økologiske æbler ved at levere ny viden om robuste sorter og udvide sæsonen ved at forbedre lagringsteknologien, implementere nye mekaniske og biologiske teknologier til at regulere ukrudt, sygdomme, skadedyr og nyttedyr i produktionen.

  2011-01-012013-12-31

 9. Gødevanding – En udfordring i produktionen af økologiske fødevarer

  Petersen, K. K.Sørensen, J. N.Kristensen, H. L.

  Projektets overordnede formål er at øge produktiviteten, mindske spildet og øge konkurrenceevnen i produktionen af økologiske fødevarer for at imødekomme en øget national og international efterspørgsel på økologisk frugt og grønsager. Identifikation og udvikling af flydende organiske gødninger vil gøre det muligt at opnå højere udbytter, fordi planternes gødningsbehov mere præcist tilgodeses, samtidig med at man opnår en bedre ressourceudnyttelse og undgår ophobning og udvaskning.

  2013-10-012017-12-31

 10. Gødningsstrategi for æbler

  Bertelsen, M. G.

  Rodbeskæring og anvendelse af gødevanding (drypvanding med tilsat gødning) er i dag normen i produktionen af æbler og pærer. Alle tidligere gødningsforsøg udført på kernefrugt i Danmark er foretaget på frugttræer, som ikke har været rodbeskåret, og træerne har typisk været langt større og med mere vegetativ vækst i forhold til den opnåede frugtproduktion.

  2009-03-012013-03-31

 11. Holdbarhed og kvalitet af løg og gulerødder

  Sørensen, J. N.

  Formålet med projektet er at optimere næringsstofforsyningen til spiseløg og gulerødder, således at kvaliteten optimeres samtidigt med at overforsyning med næringsstoffer undgås. Formålet er endvidere at forbedre holdbarheden under lagring, således at effektiviteten af indsatsfaktorer øges. Der gennemføres en række delforsøg på flere forskellige lokaliteter, bl.a.

  2012-01-012013-12-31

 12. Intensiv økologisk æbledyrkning

  Bertelsen, M. G.

  Det overordnede formål er at udvikle et intensivt, højproduktivt økologisk dyrkningssystem med den størst mulige mængde salgbare frugter, prøvet både med og uden brug af svovl. Målet er at kombinere nye træformer og sorter og regulering at tilgangen af vand og gødning for at forebygge angreb af de alvorlige svampesygdomme, æbleskurv og sodplet.

  2009-03-012013-08-31

 13. Interveg – Enhancing multifunctional benefits of cover crops – vegetables intercropping CORE organic II

  Kristensen, H. L.

  Projektet vil undersøge, hvorvidt man i økologiske systemer kan dyrke dækafgrøder i rækker mellem grønsagsafgrøder i marken, så udbytte og kvalitet af produkterne opretholdes, og rentabilitet og miljøpåvirkning forbedres.

  2011-09-042015-02-03

 14. MAXVEG – Maximising the taste and health value of plant food products - impact on vegetable consumption, consumer preferences and human health factors

  Kristensen, H. L.Kidmose, U.Grønbæk, M.Edelenbos, M.

  Se beskrivelsen under Forskningsgruppen for Fødevarer, Metabolomics og Sensorik. Finansiering: Programkomiteen for Fødevarer, Sundhed og Velfærd. Det Strategiske Forskningsråd. Samarbejdspartnere: Aarhus University Hospital; Sydddansk Universitet; Institut National de la Recherche Agronomique (INRA –Dijon, Frankrig); Diabetesforeningen; Måltidskonsulenterne; Kold College; Frugtformidlingen; SeedCom A/S; Limfjords; Anders Kristensen; Bent Dam; Claus Hunsballe; Superbest a.m.b.a. .

  2010-01-012015-04-01

 15. Mangantest og vurdering af nye sorter af spiseløg under forskellige dyrkningsbetingelser

  Sørensen, J. N.

  Formålet er at teste om målinger med Mangan-tester giver falsk positive resultater i herbicidbehandlede planter. Afprøvningen gennemføres hos avlere på lette sandjorde, hvor der typisk opstår mangel på mangan. Formålet er endvidere at afprøve nye sorter for deres dyrkningsværdi. Værdiafprøvningen gennemføres på to jordtyper hvor løgene dyrkes både med og uden fungicider. Finansiering: GAU og erhvervet. Samarbejdspartnere: GartneriRådgivningen; AgroTech. .

  2014-03-012016-05-01

 16. Mindre spild og bedre holdbarhed af frugt

  Bertelsen, M. G.

  I projektet udvikles en metode og potentielt udstyr til varmtvandsbehandling i kombination med UV-C belysning efter høst af æbler og melon med henblik på mindre spild og forbedret holdbarhed under lagring og efterfølgende hyldeliv. Finansiering: GUDP (NaturErhvervsstyrelsen); Niels Esbjergs Mindefond. Samarbejdspartnere: Private virksomheder. .

  2012-01-012015-03-31

 17. Nul pesticidrester

  Bertelsen, M. G.

  Det overordnede formål med projektet er at identificere de primære kilder til pesticidrester i danske æbler, pærer og jordbær. Pesticidrester på frugt og grønt anses af forbrugerne for en sundhedsrisiko – og selvom dansk produceret frugt har en lavere forekomst end udenlandsk, medvirker de årlige offentliggørelser af restforekomster til at miskreditere dansk frugt.

  2009-03-012013-08-31

 18. Ny sprøjteteknik

  Bertelsen, M. G.

  Det overordnede formål er at belyse de dyrkningsmæssige og økonomiske konsekvenser af at producere frugt (æbler og pærer) uden pesticidrester. Til formålet undersøges tre sprøjtestrategier: • Kontrol: standard sprøjtning, med anvendelse af varsling • Reduceret sprøjtning + økomidler: der sprøjtes som i standardbehandlingen indtil efter blomstring, herefter anvendes kun økologisk accepterede midler, indtil frugten er høstet, hvorefter der igen kan anvendes standardpesticider.

  2009-03-012013-03-31

 19. Produktion af økologisk kvælstof med mobil grøngødning

  Sørensen, J. N.

  Formålet med projektet er at optimere produktionen af N og andre næringsstoffer i mobile grøngødninger, således at udbyttet af høstet N maksimeres, samtidig med at grønmassens kvalitet (C/N-forhold) optimeres. Forskellige grøngødningsplanter, bl.a. lucerne, rødkløver og hvidkløver samt lupin og hestebønne høstes og genhøstes på forskellige udviklingstrin. Ved hvert slæt bestemmes udbyttet, og grønmassen analyseres for C og næringsstoffer.

  2012-01-012015-12-31

 20. Sortsforsøg i solbær og ribs

  Pedersen, H. L.

  Undersøgelser af genetisk variation mht. robusthed i forhold til sygdomsangreb, udbytte og kvalitet hos en række sorter af solbær og ribs undersøges. Finansiering: GAU. Samarbejdspartnere: Gartnerrådgivningen (Hanne Lindhard Petersen, er projektleder). .

  2012-01-012015-12-31

 21. UV-Lys

  Bertelsen, M. G.

  Projektet har til formål at undersøge om UV-c lys kan anvendes som alternativ bekæmpelsesmetode over for svampesygdomme. Modelplante i forsøget er jordbær, hvor bekæmpelsen rettes imod jordbærmeldug som er et problem i tunnelproduktion. Der undersøges to forskellige lys mængder og to forskellige behandlingshyppigheder. Samtidig undersøges om UV-c lys har en effekt på nedbrydningen af pesticidrester.

  2009-03-012013-08-31

 22. Vandingsstrategi for pærer

  Bertelsen, M. G.

  Det overordnede formål med denne arbejdspakke er at fastlægge en vandingsstrategi for rodbeskårne pærer, så frugtstørrelse og frugtkvalitet optimeres samtidig med at vandforbrug og skudvækst minimeres. Der er i de seneste år sket en kolossal udvikling i forekomsten af sensorer og software til måling af vandindhold i jorden, såvel som i planten, og det gør det i dag muligt at styre vanding langt mere præcist end tidligere.

  2009-03-012013-08-31

 23. Øko-sporet: Innovative økologiske dyrkningssystemer

  Kristensen, H. L.Hefner, M.

  I projektet udvikles nye digitale dyrkningssystemer til økologisk grønsags- og planteproduktion, mhp forbedring af økonomi og bæredygtighed Dyrkningssystemerne - bliver automatiserede på mark- og enkeltplanteniveau - kan deponere og mobilisere næringsstoffer og kulstof i og fra jorden jf.

  2012-09-012016-08-31

 24. Økologisk udtynding

  Bertelsen, M. G.

  Projektet er et eksternt bistandsprojekt under projektet ’Optimering af dyrkningssikkerhed i økologisk kernefrugt’. Formål: Implementering af beslutningsstøttesystemet RIMpro. Herunder optimering af skurv-, sodplet- og æbleviklerbekæmpelse. Demonstration og formidling af: a. Feromonforvirring mod vikler-komplekset. b. Nyeste viden og metoder inden for forebyggelse og bekæmpelse af æblebladhveps. c. Resistente og robuste sorter. d. Varmtvandsbehandling mod lagerråd. e.

  2012-01-012014-12-31