Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekter

Udvalg af aktuelle forskningsprojekter i Planter, fødevarer og bæredygtighed

Her finder du et udvalg af aktuelle forskningsprojekter. Flere af dem har offentligt tilgængelige hjemmesider, som du kan komme videre til her fra siden:

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Eksport og kvalitet af spiseløg

  Jørn Nygaard Sørensen

  Dette projekt supplerer og udvider et 4-årigt GUDP-projekt, der er bevilget til gennemførelse i 2017-2020. Det er projektets formål at udvikle retningslinjer for produktion af spiseløg til eksport hvor en ensartet kvalitet af store partier er nødvendig. Kvaliteten af løgene påvirkes i høj grad af dyrkningsbetingelserne og målet er derfor at undersøge og opsamle viden om de optimale betingelser for produktion af spiseløg i en kvalitet der til fulde opfylder kravene til eksport. Målet er endvidere at gennemføre detaljerede studier af hvorledes sorter og planternes forsyning med næringsstoffer påvirker udvikling af løg med hensyn til revnede og manglende skaller. Såvel videnopsamling som detaljerede studier gennemføres i tæt samarbejde med primærproducenter af spiseløg.

  Finansiering: Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter
  Beskrivelse

  01/01-202031/12-2020

 2. Øget fosfor-udnyttelse i produktionen af grønsager (FOSFOR)

  Jørn Nygaard Sørensen

  Baggrunden er de nyligt indførte fosforlofter hvor der højst må tilføres 30 kg fosfor pr hektar med handelsgødning. Mange kulturer af grønsager har imidlertid et større P-behov. Projektets mål er derfor at udvikle strategier for en øget udnyttelse af dyrkningsjordens indhold af fosfor og en øget udnyttelse af ny tilført fosfor. I projektet arbejdes der med 1) afgrøder der kan frigøre bunden fosfor, 2) gødninger der kan frigøre jordbunden fosfor, 3) mere effektive P-gødninger og 4) placeret P-gødning. Disse strategier til en øget fosfor-udnyttelse afprøves på forskellige jordtyper i tæt samarbejde med erhvervet.

  Finansiering: Grønt Udviklings- og Demonstrations Program

  Samarbejdspartnere: HortiAdvice A/S, Dansk Gartneri, Yara Danmark A/S, Torup Bakkegård og Orelund I/S, Østerkrog Gartneri ApS, Yding Grønt A/S, DanRoots A/S
  Beskrivelse

  01/01-201931/12-2022

 3. SureVeg – Samdyrkning og recirkulering af affald i biodivers, ressourceeffektiv og intensiv grønsagsproduktion

  Hanne Lakkenborg Kristensen

  Efterspørgslen efter økologiske grønsager stiger hurtigt men kan ikke opfyldes med de nuværende metoder. Der er for lidt fokus på biodiversitet og jordens frugtbarhed, og det går ud over økologiske produkters troværdighed overfor forbrugerne. Der er behov for nye agronomiske metoder.
  I SUREVEG vil vi udvikle og implementere nye på én gang diverse og intensive økologiske dyrkningssystemer med samdyrkning og gødningsstrategier sammensat af plante-baserede jordforbedringsprodukter og gødninger for at forbedre systemets bæredygtighed og resiliens, lokal recirkulering af næringsstoffer og jordens kulstoflagring. Dette opnås gennem: 1) Design og test af samdyrkningssystemer i grønsagsproducerende lande på forskellige geografiske lokaliteter i Europa. 2) Udvikling og test af jordforbedringsmidler og gødninger baseret på forbehandlede organiske planterester. 3) Udvikling og test af ny teknologi til samdyrkningssystemer.
  De intensive og diverse produktionssystemer vil blive tilpasset lokale behov og barrierer ved tidlig og løbende involvering af interessenter. De konkrete resultater bliver en database over afgrødeegenskaber samt specifik rådgivning til landmænd og rådgivere, der kan styrke implementering af samdyrkningssystemer og gødningsstrategier. Dette vil omhandle afgrødevalg, systemdesign, jordforbedringsmidler og gødning (fremstilling og anvendelsesmuligheder) i form af markbesøg, nationale og transnationale møder, interessentorienterede og videnskabelige publikationer samt YouTube film.
  Målsætningen er at nedsætte afhængigheden af biopesticider og ikke-økologiske gødningskilder, mindske effekter på vandmiljøet og øge jordkvalitet samt biodiversitet i landskabet, mens troværdighed og produktivitet (15%) af økologiske grønsager løftes. Der forventes en positiv effekt af tilbageførslen af næringsstoffer til jorden ved hjælp af planteresters højere værdisætning som ’ressource’ i stedet for som ’affald’. Dette skal ses i lyset af EUs målsætning om cirkulær økonomi, der kræver at 30% af tilført fosfor ikke kommer fra mineralske kilder.
  Finansiering: CORE organic COFUND (ERA-NET/EU, GUDP) og projektpartnerne
  Samarbejdspartnere:
  ILVO Institute for Agricultural and Fisheries Research, BE
  Louis Bolk Institute, NL
  Wageningen University, NL
  CREA - Centro Agricoltura e Ambiente, IT
  Natural Resources Institute Finland, FI
  UPM School of Agricultural Engineering, LPG_Tagralia research group, SP
  INAGRO, BE
  UEF Department of Environmental and Biological Sciences, FI
  Aarhus University, Department of Bioscience, DK
  UPM Centre for Automation and Robotics, SP
  Institute of Horticulture, LTBeskrivelse

  01/03-201828/02-2021

 4. Eksportkvalitet af spiseløg

  Jørn Nygaard Sørensen

  En barriere for en øget eksport er, at danske producenter hver især er for små til at kunne levere partier af løg i den nødvendige mængde. En løsning kunne være at poole flere partier til en større mængde, men så er problemet at forskellige partier er for uensartede med hensyn til størrelsesfordeling og kvalitet. Projektets formål er derfor at udvikle retningslinjer for produktion og kvalitetsvurdering af spiseløg således at forskellige producenter kan producere løg af ensartet kvalitet, som kan pooles og leveres til eksport.
  Finansiering: Grønt Udviklings- og Demonstrations Program
  Samarbejdspartnere: GartneriRådgivningen A/S, Northern Greens A/S, Sofi-Trade Aps, Hasmark Vestergaard, Torup Bakkegård og Orelund, Gyldensteen Gods, Højgaard, Månsson A/S, Avlerforeningen af Danske Spiseløg.Beskrivelse

  01/09-201731/12-2020

 5. Sprayless – Bekæmpelse af gråskimmelsvamp i jordbær ved ikke-kemiske metoder og derved reducere spild

  Marianne G. Bertelsen, Karen Koefoed Petersen, Roland W.S. Weber & Merete Brødsgaard Henriksen

  Gråskimmelsvamp er den hyppigst forekommende og ødelæggende sygdom hos de danske jordbærproducenter. Det fører til rådne bær både under dyrkningen på marken, i frugt- og grøntafdelingerne i supermarkederne og derhjemme hos forbrugerne. Mange bær må kasseres, og derved en dårlig forretning for producenterne.
  Jordbærproducenterne har i dag mulighed for at anvende nogle få typer af sprøjtemidler til at bekæmpe gråskimmel, men det tyder på at nogle jordbærplanter er angrebet af arter af gråskimmelsvampe, som har udviklet multiresistens mod sprøjtemidler. For at undgå et øget pesticidforbrug der alligevel vil være nyttesløst, er det vigtigt at der genereres mere viden om forebyggelse af gråskimmel svamp og udvikles metoder til at undgå resistente gråskimmelarter.
  Jordbærplanterne hos de danske producenter importeres hovedsagligt fra Tyskland og Holland, det undersøges i projektet om plantematerialet allerede er smittet med multiresistente gråskimmelarter inden de ankommer til Danmark.
  En anden del af projektet handler om at klarlægge den optimale brug af pesticider mod gråskimmelsvamp, hvor formålet er at reducere antallet og mængden af sprøjtninger og samtidig sikre, at sprøjtningerne er effektive.
  Finansiering: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet
  Samarbejdspartnere: GartneriRådgivningen, I/S Lykkesholm (jordbæravler), Per Nielsen (jordbæravler), Lindflora ApS, SW Horto A/SBeskrivelse

  01/08-201731/07-2021

 6. DoubleCrop - Increased production by double cropping, plant-based fertilizers and reduced tillage

  Hanne Lakkenborg Kristensen, Richard de Visser, Peter Bay Knudsen, Lars Skytte Jensen, Niels Christian Nielsen, Bjarne G. Ottesen & Jørn Nygaard Sørensen

  Efterspørgslen efter troværdige økologiske grønsager og kartofler stiger fortsat, men kan ikke opfyldes med de dyrkningsmetoder der bruges i dag. God jordkvalitet er helt afgørende for en intensiv og omkostningseffektiv produktion af højværdiafgrøder, men økologisk dyregødning er en begrænset ressource, som kun kan opfylde en lille del af gødningsbehovet. Det nuværende alternativ er konventionel gødning, der skader økologiske produkters troværdighed. Derfor er der stærkt behov for nye metoder til at forbedre jordkvalitet, kvælstofudnyttelse og afgrødeproduktivitet.
  Vi vil foreslå at udvikle og implementere nye intensive økologiske dyrkningssystemer med højere diversitet ved hjælp af dobbeltdyrkning, plantebaserede gødninger og reduceret jordbearbejdning for at øge jordens kvalitet, standse brugen af konventionel gødning og mindske den negative påvirkning af miljøet, mens produktiviteten øges. Dette opnåes ved:
  1) Design af systemer med dobbeltdyrkning og optimeret plantedække om vinteren til forbedring af kulstof- og kvælstofkredsløb, samt jordkvalitet;
  2) udvikling af nye effektive plantebaserede gødninger, der sikrer recirkulering og tilstrækkelig tilgængelighed af næringsstoffer.
  Disse intensive og diverse systemer vil være velegnede i den specialiserede storskala-produktion, der findes i dag. Produktionen vil blive uafhængig af konventionel gødning og mere troværdig og robust baseret på agro-økologiske ydelser fra en frugtbar jord med mere effektiv kvælstofudnyttelse.
  Finansiering: RDD3 (ICROFS, GUDP) og projektpartnerne
  Samarbejdspartnere:
  Richard de Visser, HortiAdvice Scandinavia A/S
  Peter Bay Knudsen, Skiftekær Økologi ApS
  Lars Skytte Jensen, Skyttes Gartneri
  Niels Christian Nielsen, Vostrup Øko-grønt
  Bjarne G. Ottesen, Nordic Seaweed Aps
  Jørn Nygaard Sørensen, Institut for Fødevarer, Aarhus UniversitetBeskrivelse

  01/01-201731/12-2020

 7. Artemisia annua. Danidaprojekt Vietnam (Eurocare-Mediplantex)

  Martin Jensen & Kai Grevsen

  Der ydes forskningsbaseret konsulentbistand til at optimere dyrkning og forædling af medicinalplanten Artemisia annua i Vietnam og kemisk ekstraktion og oprensning af det bioaktive stof artemisinin, der anvendes til malariabekæmpelse og efterspørges af bl.a. WHO til kombinationspræparater.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 8. Aster - Udvikling af avancerede metoder for frembringelse af sorter med nye egenskaber, bl.a. resistens mod meldug

  Kell Kristiansen & Karen Koefoed Petersen

  I samarbejde med Asterklubben arbejdes der på at udvikle metoder til at udvælge sorter resistente mod meldug samt in vitro metoder, som gør det muligt at regenerere planter fra enkeltceller. In vitro metoderne gør det muligt for Asterklubben at benytte gensplejsning, mutationsforædling og kromosomfordobling i deres forædling.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 9. Dyrkning af coniferer i væksthus

  Martin Jensen

  Formålet med projektet var at få en indledende undersøgelser af muligheden for at dyrke nordmannsgran og andre nåletræer intensivt i væksthus og opnå større tilvækst end med traditionelle metoder. Opnåelse af øget strækning og produktion samt undgåelse af dannelse af knophvile i nordmannsgran tidligt var en særlig udfordring. Fotoperiode og intensitet, temperatur, CO2, gødskning, hormonbehandlinger blev undersøgt indledende. Der blev opnået nogen øgning af tilvækst, som indikerer at der er muligheder for at forbedre proces. Der var forskel på reaktion mellem planter indenfor samme population af frøplanter.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 10. Eg og røn - udvikling af produktion og sorter

  Martin Jensen

  Formålet er at undersøge og udvikle nye sorter af eg og røn sammen med virksomheder. Der selekteres nye kloner, testes for en række egenskaber og den bedste klon udvælges.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 11. Forædling af Aster

  Kell Kristiansen

  For Asterklubben forædles nye sorter af Aster novi-belgii. Forædlingen er foregået gennem de seneste 15 år, og de udviklede sorter er verdensførende og totalt dominerende på det danske marked. Pt. udvikles, der sorter indenfor 'Victoria'-serien, som er kendetegnet ved kraftige blomsterfarver og ved at have en lang holdbarhed pga. fyldte blomster.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 12. ISAFRUIT WP 4.2

  Hanne Lindhard Pedersen, Birka Falk Kuehn & Nauja L. Jensen

  Objectives.
  The objective is to achieve a better fruit quality chain management in consumer driven apple and peach chains. To attain this, a prototype of a decision support system (DSS) for fruit quality chain management and a prototype device for multi non-destructive quality assessment will be developed. This requires a multi-disciplinary approach of the necessary activities. The major challenge is to incorporate existing and new technological, scientific and practical knowledge into parameters and calculation rules for DSS decision making and to design equipment for non-destructive quality assessment.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 13. ISAFRUIT WP 5.2

  Marianne G. Bertelsen & Nauja L. Jensen

  Det overordnede formål er at udvikle udtyndingsmidler til kernefrugt, der resulterer i nul procent restkoncentration på frugten, ved at anvende naturligt fremstillede midler.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 14. IT - Frugt og Grønt

  Marianne G. Bertelsen & Nauja L. Jensen

  Formålet med delprojektet ved DJF AU Havebrugsproduktion er en implementering af høstprognosemodeller for hhv. æbler samt pærer. Modellerne bliver i samarbejde med DJF AU afd. F. Jordbrugsproduktion og Miljø udformet som web-baserede programmer i 'Planteinfo' under Landbrugsrådgivningen samt integreret i beslutningsstøttesystemet 'Grønt og Frugt IT'.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 15. Integrated broiler and apple production

  Hanne Lindhard Pedersen

  Objectives:
  The overall objective is to investigate if and how beneficial effects occur when poultry production are integrated in the fruit production with respect to effectiveness in pests fighting and prospect of producing distinct high meat and fruit qualities.
  Specific objectives are:
  1. To investigate the influence of combined broilers and apple production on infestations of pests especially apple sawflies on yield and inner and outer fruit quality.
  2. To investigate the importance of broiler genotype and feeding strategies on growth and meat quality and the interactions with age at slaughter
  3. To propose viable strategies for a differentiated broiler production based on integrated fruit-broiler productionBeskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 16. Klonopbevaring

  Gitte Kjeldsen Bjørn

  Formål:
  Formålet med at bevare plantemateriale for eftertiden er, at fremtidige generationer har adgang til mindst lige så stor diversitet i arter og sorter som nutidens brugere. De nytte- og kulturplanter, som dyrkes i land- og havebruget, samt deres vildvoksende slægtninge betegnes under et som "jordbrugets plantegenetiske ressourcer".
  Baggrund:
  Den danske forædling og udvikling af nye sorter af flerårige grønsager ophørte for mere end 10 år siden. Hvis vi sikrer mangfoldigheden, des større chance har vi for at dæmme op for problemer som sygdom og skadedyr i afgrøderne, samt at sikre variation til husholdningen. Derfor er det vigtig at bevare de flerårige grønsager: humle, jordskok, peberrod, rabarber og skalotteløg. DJF, Årslev er ansvarlig for at bevare og vedligeholde denne samling.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 17. Kristtorn - Udvikling af metoder til produktion af potteplanter med egne frugter

  Kell Kristiansen

  For A-Plant Aps. arbejdes der med at gøre det muligt at produce potteplanter af kristtorn med egne frugter i løbet af 14 måneder. Arbejdet fokusere på at sikre tilstrækkelig og rettidig blomsterdannelse samt en sikker frugtsætning.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 18. Netværk for Industribær

  Hanne Lindhard Pedersen

  Formål.
  Målet med at etablere et Netværk for Industribær er, at øge den samlede afsætning af danske kvalitetsbær og bærprodukter samt øge forbruger interessen for nye sunde bærkoncepter, og dermed medvirke til en tilsvarende positiv udvikling i de involverede virksomheder. Denne positive effekt skabes ved at sætte fokus på Industribærs sundhed og spisekvalitet. Indholdet af sundhedsgavnlige stoffer ønskes optimeret i primærproduktion, og i velsmagende produkter. Viden om sundheden og nye mere tidssvarende produkter, ønskes formidlet til forbrugerne.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 19. Nyhedsafprøvning

  Lars Henrik Jacobsen

  Lovpligtig afprøvning af nye sorter mht. selvstændighed, ensartethed og stabilitet inden for UPOV (det internationale samarbejde for beskyttelse af nye plantesorter) og CPVO (Community Plant Variety Office). Afprøvningerne skal klarlægge, om de nye sorter opfylder kravene, der stilles for at kunne opnå plantenyhedsbeskyttelse.
  På instituttet afprøves anmeldte sorter af Anemone, Bougainvillea, Coprosma, Corydalis, Dieffenbachia, Dischidia, Euphorbia fulgens, Euphorbia pulcherrima, Exacum, Fargesia, Juncus, Juniperus, Justicia, Muehlenbeckia, Ophiopogon, Rhipsalidopsis, Ranunculus, Schlumbergera, Thuja, Tricyrtis og Zelkova.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 20. Optimeret gødningsanvendelse

  Hanne Lindhard Pedersen

  Formål
  At optimere saftkvaliteten af solbær ved timing og justering af kvælstoftilførslen, under hensyntagen til udbyttet.
  At vejlede solbæravlere i en optimeret gødningspraksis, som ved hjælp af timing og mængde af kvælstoftilførslen kan optimere produktionens udbytte under hensyntagen til bærrenes kvalitet målt som indhold af C-vitamin og farve (anthocyaniner), som er sundhedsfremmende stoffer, samt opløseligt sukker og syre, der er afgørende for smagen.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 21. QLIF: Quality low input Food - Improving quality and safety and reduction of cost in the European organic and "low input" supply chain FØJOII-DJF-EU-1

  Hanne Lindhard Pedersen

  WP3.5.1. Integration of fertility management and covercrop/weed management on disease and pest incidence and crop yield and quality in organic apple production systems.
  Objectives.
  1. identify interactions between fertility management protocols and planting density with respect to yields, disease incidence and fruit quality characteristics of apple trees.2. compare different fertility management protocols/input types.3. identify effects of fertility input protocols with different N:K ratios and identify the effect of straw mulch (applied primarily to suppress weeds within the tree row) on nutritional status of trees, fruit yield, disease incidence & fruit quality characteristics of apple trees.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 22. REPCO: Replacement of copper fungicides in organic agriculture/ production of grapevine and apple in Europe. FØJOII-DJF-EU-3

  Hanne Lindhard Pedersen

  Objective.
  Objective of the project is to contribute to the replacement of copper fungicides in European organic agriculture by studying and developing new organically based fungicides and potentiators of resistance, new biocontrol agents and new integrated management systems for disease control of downy mildew (Caused by Plasmopara viticola) in grapevine and scab (caused by Venturia inaeqalis) in apple production. The new disease control measures will be in the line with the EU Council Regulation defining plan protection products in organic agriculture. The project results will support European policies to implement reduces maximum copper rates allowed in organic farming after 2005.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 23. Root shoot relations and synchronous plant growth

  Niels Bent Bredmose

  Undersøgelse af, hvilke indre og ydre faktorer der er involveret i regulering og styring af fysiologiske processer, der fører til synkron kontrolleret aksillær knopbrydning, skudvækst, blomstring og holdbarhed hos blomstrende planter.
  Resultater viser blandt andet, at bedre roddannelse og sideskudsknopbrydning giver mere synkron vækst, og at det naturlige indhold af bestemte plantehormoner spiller ind. Plantehormoner styrer rosers vækst. Local cytokinin (CK) biosynthesis and zeatin-type CKs are controlling rose axillary bud growth.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 24. SEEDLAND - Biologisk frøkvalitet

  Martin Jensen

  Formålet er at undersøge og udvikle metoder til at måle og forbedre biologisk kvalitet af frø, især træfrø til erstatning af teknisk/fysiske metoder til at adskille gode og dårlige frø. Forskellige teknikker undersøges, bl.a. NIR scanning, og kombineres med andre teknikker til testning af frøkvalitet herunder vigour spiretestning. Projektet skal også sikre videnoverførsel og skabe netværkskontakt mellem forskellige interessenter på frøteknologi og til frøfirmaer mv. og indeholder også demonstrationsmæssige og formidlingsaspekter.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 25. Tekniske installationer, klimaanlæg, varme-/køleflader

  Niels Erik Andersson

  Ved brug af aquifer lagring af varme, dvs. lagring i grundvandsmagasiner, kan energilagring af vand med lav temperatur ske over en længere periode. I væksthus kan der ske energiekstraktion i sommermånederne og energien kan anvendes i efterår og vintermåneder. Ved at anbringe varmeveksleren i væksthuset og have en fremløbstemperatur som er lavere end dugpunktstemperaturen, vil der ske kondensation på vekslerfladen, hvilket øger energiekstraktionen.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 26. Udvikling af klimastærke, sygdomsresistente, stedsegrønne, stiklingeformerede liguster (Ligustrum vulgare) sorter

  Martin Jensen

  Formålet med projektet har været at sammenligne sygdomsmodtagelighed (bladpletsyge og Colletotricum gloesporioides- C.g.) og hækegnethed af nye og gamle kloner af Ligustrum vulgare, (almindelige liguster) samt enkelte andre arter. Projektet har kørt i 4 år og omfattet både smitte forsøg i laboratorium, formeringsforsøg hos gartneri og klonforsøg i mark. Alle L.vulgare kloner angribes af C. g. og bladpletsyge med kun få forskelle, mens 3 andre arter viste resistens mod C.g.  Hækegnethed er vurderet dels ud fra eksterne dommergruppers vurderinger og dels udfra forsøgsmæssige registreringer.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 27. Udvikling af krukke- og udplantningsplanter af buske

  Kell Kristiansen

  I et samarbejdsprojekt med private gartnerier forsøges det at udvikle dyrkningsmetoder for en række buske så de kan benyttes i krukker på terrassen eller udplantes i haven. Der fokuseres på planter som kan sælges sensommeren og efteråret. Der arbejdes bl.a. Weigela, Hedera med frugter, benved med frugter m.fl.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 28. Udvikling af metoder til intensiv produktion af blommer med høj spisekvalitet

  Bjarne Hjelmsted Pedersen

  Formålet er at undersøge, om mere intensive dyrkningssystemer, samt brug af særlige grundstammer kan afkorte den uproduktive etableringsfase, som for blommer kan være meget lang, samt fjerne tendensen til vekselbæring og opnå en bedre frugtkvalitet med hensyn til frugtfarve, sukkerindhold og aroma ved brug af lysreflekterende folier udlagt under træerne.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 29. Vegetative propagation of plants, regulative mechanisms including topophysis, and role of cytokinins

  Niels Bent Bredmose

  Investigations of endogenous and exogenous factors involved in regulation, and determination of physiological processes, synchronizing and controlling growth and development of axillary buds, shoots and flowers, and keeping quality in flowering plants.
  Results suggest that axillary bud growth in rose is controlled through changes in endogenous levels of cytokinins, which can be synthesized by the stem, leaf, and/or the axillary bud. Local cytokinin (CK) biosynthesis and zeatin-type CKs are controlling rose axillary bud growth. "Plantehormoner styrer".Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 30. Økologisk højkvalitets solbærsaft, baseret på sunde og velsmagende råvarer

  Hanne Lindhard Pedersen

  Formål.
  En stabil økologisk råvareleverance af høj kvalitet af solbær og ribs sikres gennem et unikt samarbejde med en førende international solbærforædler og en international saftproducent. Der fokuseres på optimering af kvalitet med hensyn til indhold af sundhedsfremmende stoffer, C-vitaminindhold, farve og smag i den producerede saft. Desuden ses der på solbær- og ribssorters respons på forskellig plante, jordbehandlings- og gødningsstrategi.Beskrivelse

  18/12-201003/07-2020

 31. Udvikling af dyrkningsmedier der forbedrer holdbarheden af prydplanter

  Dorte Dresbøll

  Projektets mål er at forbedre prydplanters holdbarhed ved at optimere dyrkningsmediets vandholdende evne, således at planterne har adgang til vand i en længere periode efter produktionen. Fokus er på optimering af mediets strukturstabilitet og fysiske sammensætning således at vand- og iltindhold forbedres. Dette sker ved forskellige tilsætninger og/eller komprimeringsgrader af mediet. Ved hjælp af mikrosensorer kan en iltprofil følges ned gennem mediet under forskellige udvalgte forhold.Beskrivelse

  01/05-200503/07-2020